algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORICK LEUSINK
Opgemaakt op 25 februari 2019 in Rotterdam.

Yorick Leusink
van Helmontstraat 23, 3029AA, Rotterdam
KvK Rotterdam: 54646057

hello@yorickleusink.nl
+31 (0)6 29467020

ABN­AMRO: NL32 ABNA 0809482347

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912

Yorick’s Werk: werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 &10 Aw, dan wel andere werken in de zin van
de Aw, welke met bedoelde werken van Yorick op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop Yorick’s Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals
usb stick, dia, negatief, afdruk, polaroid, CDrom, DVD of welke materiële vorm dan ook.

Digitaal bestand: de immateriele drager waarin Yorick’s Werk is vastgelegd, zoals een MP4­, MKV­, JPG­,
GIF­, PNG­bestand of welke digitale vorm dan ook.

Yorick: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Yorick en een
Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze Algemene
Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Yorick en de Opdrachtgever zullen dan in overleg
treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.

2.4. Indien Yorick niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Yorick in enige mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offerte

3.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Yorick heeft het recht om tot
twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

3.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Yorick hanteert een
vergoeding van €0,25 per gereden km.

3.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Yorick daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Yorick anders aangeeft.

3.4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Vergoeding

4.1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Yorick gebruikelijk gehanteerde
vergoeding van toepassing.

4.2. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken,
bepaalt Yorick naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij Yorick onder meer kan
aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen
vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar
vergoedingen zoals door collega’s van Yorick in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande
gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in
omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van
het door de Opdrachtgever gewenste Gebruik van het werk.

4.3. Indien aannemelijk is dat Yorick hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door
de Opdrachtgever in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1. De Opdrachtgever controleert de factuur van Yorick op onjuistheden. Indien de Opdrachtgever niet
binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante
redenen heeft afgewezen en aan Yorick heeft geretourneerd, geldt de betrokken factuur als bindend
tussen partijen en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3. De Opdrachtgever verricht de aan Yorick verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op
compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij
aan Yorick heeft verstrekt.

5.4. Indien Yorick het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de
Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of
meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6. Geen enkel Gebruik van Yorick’s Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de
Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Yorick nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet
geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Yorick
dan ook.

6. Controle

6.1. Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten
blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, heeft Yorick na een opgave van de Opdrachtgever
het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Yorick aan te wijzen
RA/AA accountant.

6.2. In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van
de Opdrachtgever dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de
Opdrachtgever. Bovendien voldoet de Opdrachtgever alsdan de op basis van de daadwerkelijke
gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Yorick.

7. Bewijsexemplaar

7.1. Bij openbaarmaking van Yorick’s Werk dient de Opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening
een bewijsexemplaar van de publicatie aan Yorick te doen toekomen.

8. Levering

8.1. Beelddragers worden geleverd in het pand waar Yorick zijn bedrijf uitoefent. Verzonden materiële
Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment
dat de materiële Beelddragers door Yorick onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2. Digitale bestanden van Yorick’s Werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide
partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de
Opdrachtgever.

8.3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Yorick vastgesteld.

8.4. Indien Yorick en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Yorick het
recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk
worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8.6. In het geval een Opdrachtgever Yoricks Werk openbaar maakt door uitzending op een openbaar
medium of kanaal (zoals bijvoorbeeld Youtube, Facebook, Instagram, website of TV) (de
“Openbaarmaking”) dan geldt de Openbaarmaking als een erkenning en bevestiging van
Opdrachtnemer dat Yorick zijn verplichtingen uit de tussen hun gesloten overeenkomst is
nagekomen. Indien Opdrachtgever een aanpassing, correctie of andersoortige wijzing na
Openbaarmaking verlangt, zal daartoe een nieuwe overeenkomst moeten worden gesloten. Yorick
behoudt zich het recht voor om in geval van Openbaarmaking geen nieuwe overeenkomst te sluiten
met Opdrachtgever.

9. Klachten

9.1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
werkdagen na levering van Yorick’s Werken schriftelijk aan Yorick te worden medegedeeld. Yorick
heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers en Digitale bestanden

10.1. Indien Yorick’s Werken als Digitaal bestand zijn aangeleverd, wist en/of vernietigt de
Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen Gebruik en slaat deze niet voor
hergebruik op. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig
recht van Yorick.

10.2. Beelddragers en Digitale bestanden blijven eigendom van Yorick. De Opdrachtgever heeft enkel
recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is
overeengekomen, heeft de Opdrachtgever geen recht op de overdracht van origineel
opnamemateriaal..

11. Zichtzendingen

11.1. Als zichtzending ontvangen Digitale bestanden met Yorick’s Werken die niet worden gebruikt, dienen
door de Opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.2. In het geval Digitale bestanden met Yorick’s Werken langer worden behouden dan de
overeengekomen periode, is de Opdrachtgever gehouden de schade die Yorick hierdoor lijdt te
vergoeden.

11.3. De Opdrachtgever is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden
Beelddragers aan Yorick, maar hij behoudt ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan
ook van de Beelddragers en/of ontvangen Digitale bestanden met Yorick’s Werken en vernietigt ieder
zulk duplicaat meteen.

12. Opdracht

12.1. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Yorick zich jegens de Opdrachtgever
verbindt om zijn Werken (Yorick’s Werken) te maken en/of te leveren.

12.2. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte
van Yorick. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Yorick aan de Opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Opdrachtgever aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Opdrachtgever van het uitvoeren van werkzaamheden door Yorick overeenkomstig de offerte.

12.3. Yorick heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven
naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de
uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door
Yorick slechts worden uitgevoerd na bevestiging van meerkosten door de Opdrachtgever.

12.5. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan
ook en om welke reden dan ook, heeft Yorick recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd
met de nog niet gemaakte kosten.

12.6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Yorick volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers
en derden met wie Yorick werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief
acteurs, figuranten, modellen en stylisten.

13. Online gebruik

13.1. De Opdrachtgever maakt van Yorick’s Werken geen andere kopieën– digitaal of anderszins – dan die
welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen Gebruik op internet. Na afloop van het
overeengekomen Gebruik wist dan wel vernietigt de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van
Yorick’s Werk.

13.2. De Opdrachtgever verstrekt Yorick vrijelijk en kosteloos toegang tot ieder gedeelte van de digitale
omgevingen waarop Yorick’s Werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan
verstrekt hij deze aan Yorick.

14. Auteursrecht

14.1. Het auteursrecht op Beelddragers, Digitale bestanden en Yorick’s Werk berust bij Yorick.

15. Licentie

15.1. Toestemming voor Gebruik van Yorick’s Werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Yorick is
omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan
het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze
zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Yorick, hebben bedoeld.

15.3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of
omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4. Indien door Yorick toestemming is gegeven voor digitale, elektronische of andere vormen van
beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring.

16. Sublicenties

16.1. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan
derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1. Elk Gebruik van Yorick’s Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van Yorick.

17.2. Bij inbreuk komt Yorick een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Yorick
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht
te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

18.1. De naam van Yorick dient duidelijk bij Yorick’s Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar
Yorick’s Werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2. Bij niet­ nakoming van deze voorwaarde komt Yorick een vergoeding toe van tenminste 100% van de
door Yorick gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding
van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade
en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3. Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen Yorick’s Werk te
verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van
Yorick op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de
Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata ­ zoals ze door
Yorick tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt ­ behouden blijven; het gaat daarbij om
informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van Yorick’s Werk te allen tijde
de persoonlijkheidsrechten van Yorick conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

19.2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Yorick een vergoeding toe van tenminste
100% van de door Yorick gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen
op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden

20.1. De Opdrachtgever die Yorick’s Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk
voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De
Opdrachtgever vrijwaart Yorick van alle aanspraken te dier zake.

20.2. Yorick is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde
personen.

21. Aansprakelijkheid Yorick

21.1. Yorick is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Yorick of door hem ingeschakelde personen. De
aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor
zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk
uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance

22.1. Zowel Yorick als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in
geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van
de Opdrachtgever heeft Yorick het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts­ en forumkeuze

23.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.

23.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

23.3. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een
rechtsbetrekking tussen Yorick en de Opdrachtgever, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank
Midden­Nederland.